inwestycje.p.biznes-polska.pl
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17978545 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Kompleksowa usługa sprzątania w pomieszczeniach biurowych
Organizator:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adres: Aleje Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 212 32 44 wew. 15
E-mail:
Opis:Kompleksowa usługa sprzątania w pomieszczeniach biurowych Nadzoru Wodnego w Wałczu - jednostce
organizacyjnej RZGW w Bydgoszczy.
5. Zakres zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikami:
Usługa sprzątania i mycia okien w pomieszczeniach biurowych Nadzoru Wodnego w Wałczu
-Załącznik nr 1
Miejsce i termin składania ofert: 13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wojciech.thiesler@wodv.gov.pl do 18 września br. do godziny
09:00.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Termin składania:2019-09-18
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np.
posiadanie koncesji, zezwolenia):brak
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli wymagana)- brak
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia
tjeżeli wymagane): brak
9. Warunki gwarancji: brak
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wojciech.thiesler@wody.gov.pl na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Kompletna oferta musi zawierać:
- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu
- określać cenę (brutto) na całość usługi opisanej w przedmiocie zamówienia oraz wartość netto za jeden
pełen miesiąc świadczenia usługi.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: brak
14. Termin związania ofertą: 1 miesiąc
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: brak
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Małgorzata Majerska, e-mail: malgorzata.majerska@wody.gov.pl.
tel. 67 212 32 44 wew. 15
Numer dokumentu:BD.ROO.222.26.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: