inwestycje.p.biznes-polska.pl
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Remont dachu i daszku nad wejściem
Organizator:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Adres: Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 307 82 28
E-mail:
Opis:Remont dachu budynku składnicy i daszku nad wejściem do budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdańskim
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku składnicy i daszku nad wejściem do budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdańskim.
Zamówienie obejmuje wykonanie naprawy dachu składnicy i daszku nad wejściem do budynku Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdańskim, ul. Piłsudskiego 4, w następującym zakresie rzeczowym:
1) naprawa dachu składnicy akt:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku,
- częściowe rozebranie połaci dachowej z tarcicy,
- częściowa wymiana krokwi,
- deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej,
- ołacenie połaci dachu łatami,
- pokrycie dachu papą,
- pokrycie dachu nową blachodachówką o kształcie i kolorze zbliżonym do istniejącej,
- montaż nowych rynien,
- montaż nowych rur spustowych,
- obróbki blacharskie,
2) szklenie ram okiennych w budynku składnicy akt i uszczelnienie daszku nad wejściem do budynku głównego:
- szklenie ram okiennych gotowymi szybami tzn.: podwójne szklenie, zielony refleks;
(demontaż starych popękanych szyb i wymiana na nowe),
- uszczelnienie daszku nad wejściem do budynku głównego,
Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną dachu składnicy akt i daszku nad wejściem przed i po naprawie.
2.2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Przygotowanie i składanie ofert
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania.
6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim,
6.4.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.wegrzynowska@zus.pl
(uwaga pkt. 6.5 - 6.7)
lub
6.4.2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie:
A: przesłać na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku
Zamówienia Publiczne
ul. Chmielna 27/33
80-748 Gdańsk
Strona 3 z 5
B: dostarczyć osobiście i złożyć na Sali Obsługi Klienta (parter) - ,,Dziennik podawczy"
- budynek Oddziału ZUS w Gdańsku ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk.
(czynne od godz. 08:00).
do dnia 04.09.2019 r. do godz. 14:00
Koperta z ofertą musi być wyraźnie oznaczona, np.:
ZUS ODDZIAŁ W GDAŃSKU - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTA: Remont dachu budynku składnicy i daszku nad wejściem do budynku
Inspektoratu ZUS w Starogardzie Gdańskim
znak postępowania: 100000/273/25/2019-ZAP
Uwaga:
Celem rejestracji, zaleca się by koperta z ofertą była oznaczona danymi identyfikującymi
Wykonawcę, tj. nazwa (firma), adres oraz NIP.
6.5. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej
z 8 znaków.
6.6. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie
rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.7. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 14:15, dnia 04.09.2019r.
informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
6.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - i podlegają niezwłocznemu zwrotowi
Wykonawcy, o ile zostały złożone w formie pisemnej.
6.9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu
związania ofertą o kolejne 30 dni.
Termin składania:2019-09-04
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce realizacji zamówienia - Inspektorat ZUS w Starogardzie Gdańskim, ul. Piłsudskiego 4.
Wymagania:1.2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Warunki udziału w Postępowaniu
Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
3.1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
3.2. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej, polegającej na naprawie/remoncie dachów, o wartości nie mniejszej niż 58.000,00 złotych brutto.
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca złoży w Formularzu ofertowym oświadczenie, że wykonał minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na naprawie/remoncie dachów, o wartości nie mniejszej niż 58.000,00 złotych brutto.
3.3 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w ww. zakresach.
4. Warunki realizacji zamówienia (istotne postanowienia lub ogólne warunki umowy lub wzór umowy)
4.1. Termin realizacji zamówienia - 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
4.2. Miejsce realizacji zamówienia - Inspektorat ZUS w Starogardzie Gdańskim, ul. Piłsudskiego 4.
4.3. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4.4. Termin płatności - 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury VAT. Szczegółowe warunki płatności zostały określone we Wzorze umowy (załącznik nr 2 do Zapytania).
4.5. Kary umowne zostały szczegółowo określone we Wzorze umowy (załącznik nr 2 do Zapytania).
4.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia, przed podpisaniem umowy, Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP II Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie
konto numer: 09 1020 5590 0000 0402 9090 7019
na przelewie należy umieścić adnotację:
,,ZNWU - 100000/273/25/2019-ZAP"
Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we Wzorze umowy (załącznik nr 2 do Zapytania).
4.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
4.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
5. Kryteria oceny ofert
Lp. Kryterium Znaczenie waga % (pkt) Opis metody przyznawania punktów
1. Cena 100 % (100 pkt) najniższa cena brutto spośród złożonych / badana cena brutto x 100 pkt
7. Przebieg postępowania
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach:
7.1.1. Zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej.
7.1.2. Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu.
Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zmieszczenia informacji na stronie internetowej.
7.2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie dokumentów albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia lub uzupełnienia.
7.3. Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
7.3.1. nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym;
7.3.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny;1
7.3.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
7.3.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7.5. Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
7.6. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po ustaleniu szczegółowych warunków (treści) umowy.
1 Zamawiający może poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym - w formie pisemnej lub elektronicznej - Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7.7. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
7.8. Informację, o której mowa w pkt. 7.7. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
7.9. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
7.10. Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Kontakt:Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
Karolina Węgrzynowska,
Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
T: +48 58 307 82 28
E: karolina.wegrzynowska@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00 -15:00 (pn.-pt.)
Numer dokumentu:100000/273/25/2019-ZAP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: