inwestycje.p.biznes-polska.pl
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego z kosztorysami nakładczym oraz inwestorskim na remont budynku
Organizator:ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
kujawsko-pomorskie, pow. rypiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 56 470 65 34
E-mail:
Opis:Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego z kosztorysami nakładczym oraz inwestorskim na remont budynku warsztatowo magazynowego z częścią socjalną położonego w Rypinie przy ul. Piaski 31. rodzaj zamówienia: usługi
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: a) miejsce składania: w siedzibie Zamawiającego, ul. Gen. Bema 128, w sekretariacie ogólnym (pokój 81) b) w terminie do: 25.09.2019r. do godz. 8
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia: w siedzibie Zamawiającego, ul. Gen. Bema 128, sala 132 III piętro. b) data: 25.09.2019r. godz. 10
Termin składania:2019-09-25
Miejsce i termin realizacji:4) Termin realizacji zamówienia: 10.12.2019r.
Wymagania:) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %): cena brutto - 100%,
6)Termin związania ofertą: 45 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.
7)Warunki Zamówienia: UdosteDnione są w formie elektronicznej na stronie internetowej httD://biD.energa-ODerator.ol Na prośbę Wykonawcy mogą być przekazywane w formie wydruku na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
8) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia.
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA - OPERATOR SA (dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego) z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, póz. 93 z późn. zmianami).
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %): cena brutto - 100%,
Termin związania ofertą: 45 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert
Numer dokumentu:774/U/19/Oddział Toruń, ZP/4881/909AD/2019/1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: