inwestycje.p.biznes-polska.pl
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-16
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa drukarek kolorowych i urządzenie wielofunkcyjnego
Organizator:Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (33) 8444145 wew. 1209
E-mail:
Opis:Zakup i dostawa drukarek kolorowych
dla PUP - sztuk 2.
Zakup i dostawa urządzenie wielofunkcyjnego dla PUP - sztuk 1. CPV -
30121200-5, 79632000-3.
NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku Laserowa lub LED
Rodzaj druku Kolorowy
Rozdzielczość 600 x 600 dpi
Format wydruku A4
Prędkość druku min. 35 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 600x600
dpi
Obciążalność miesięczna min. 100 000 stron A4 w miesiącu.
Pamięć RAM zainstalowana Min. 512 MB
Emulacje PCL 6, PCL 5c, emulacja PostScript3
Interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000
Podajniki papieru 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 500 arkuszy
A4-A6,
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4.
Odbiornik papieru Minimum 500 kartek
Wydruk dwustronny Automatyczny
Gramatura 60-220 g/m2
Poziom głośności Max. 55 dB(A)
Wymiary szer. x gł. x wys. Max 500 x 650 x 590 mm
Waga Max. 35 kg (+- 10 kg)
Procesor Min. 900 MHz
Technologia Rozdzielność bębna i tonera
Materiały eksploatacyjne jako
wyposażenie standardowe drukarki
Toner startowy na min. 5000 wydruków czarnych zgodnie z normą
ISO/IEC 19752 oraz tonery startowe na min. 5000 wydruków cyan,
magenta i yellow zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Dodatkowo
drukarka powinna obsługiwać tonery normalne o wydajności min.
10000 wydruków czarnych oraz min. 10000 wydruków kolorowych
zgodnie z normą ISO/IEC 19798.
W drukarce muszą być zamontowane bębny pozwalające na
wydrukowanie min. 200 000 wydruków (każdy) lub w przypadku
jeżeli zmontowane bębny będą miały wydajność mniejszą niż
200 000 wydruków (każdy) wraz z drukarką muszą być dostarczone
dodatkowo bębny o łącznej wydajności wraz bębnem
zamontowanym nie mniejszej niż 200 000 wydruków.
Materiały eksploatacyjne Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane
Gwarancja Minimum 24 miesiące
2
NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku Laserowa
Rodzaj druku Kolorowy
System tonera Toner polimeryzowany HD
Rozdzielczość drukarki 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
Format wydruku A4, A3
Prędkość druku / kopiowania A4 Minimum 25 str./min (kolorowe i monochromatyczne)
Prędkość druku / kopiowania A3 Minimum 15 str./min (kolorowe i monochromatyczne)
Prędkość w dupleksie A4 Minimum 25 str./min
Czas nagrzewania (sek.) Minimum Około 11s dla druku monochromatycznego
Około 13s do druku kolorowego
(czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy
i użytkowania urządzenia.)
Skalowanie 25-400% w odstępach 0,1% ; automatyczne powiększenie
Skala szarości 256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne 1-9,999
Funkcje drukowania Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7);
szyfrowanych plików PDF i OOXML
Format oryginału A6-A3, format własny
Prędkość skanowania Minimum do 100 oryginałów/min. (kolorowe i monochromatyczne)
Prędkość skanowania w dupleksie Minimum do 100 oryginałów/min. (kolorowe i monochromatyczne
Tryby skanowania Skanowania na adres e-mail
Skanowanie do SMB
Skanowanie do FTP
Skanowanie do skrzynki (HDD)
Skanowanie do USB
Skanowanie TWAIN
Formaty plików TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF, JPEG; XPS;
Kompaktowy XPS; PPTX
Pamięć RAM zainstalowana Min. 8 GB
Emulacje PCL 6 (XL 3.0), PCL 5
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
Interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
USB 2.0
Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; SMB; IPP; SNMP; HTTP(S)
Dysk twardy Minimum 256 GB
Automatyczny podajnik dokumentów Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m2
Pojemność podajników papieru Minimum 1150 arkuszy standardow
Standardowe podajniki papieru Taca 1: 500 arkuszy; A6 - A3 oraz własne wymiary; 52 - 256 g/m2
Taca 2: 500 arkuszy; A5 - SRA3 oraz własne wymiary; 52 - 256
g/m2
Podajnik ręczny: 100 arkuszy; A6 - A3; 60 - 256 g/m2
Automatyczny dupleks TAK
Pojemność tacy odbiorczej na broszury Maks.: 100 arkuszy (taca odbiorcza); nielimitowane (bez tacy)
Wydruk dwustronny Automatyczny
3
IV. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego Wykonawca wraz z ofertą składa: opis (specyfikację
techniczną) sprzętu - zawierający, co najmniej: nazwę producenta produktu, nazwę
produktu, parametry techniczne produktu, oraz wskazanie innych właściwości
produktu potwierdzające, że spełnia wszystkie wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Uwaga specyfikacja techniczna
musi być podpisana lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę).
Wydajność zespołu obrazowania Czarny min. 170 000 / 1 000 000 stron (bęben/developer)
CMY min. 65 000 / 1 000 000 stron (bęben/developer)
Maks. ilość przechowywanych
dokumentów
Minimum 3000 dokumentów lub minimum 10 000 stron
Wymiary szer. x gł. x wys. Max 615 x 670 x 780 mm
Waga Max. 85 kg (+-5 kg)
Pobór energii Poniżej 1,60 kW
Zabezpieczenia standardowe Filtrowanie i blokada adresów IP
Autoryzacja użytkowników i dziennik autoryzacji
Druk bezpieczny
Nadpisywanie zawartości dysku twardego
Szyfrowanie dysku AES 256
Automatyczne wymazywanie zawartości pamięci operacyjnej
Systemy operacyjne Windows 7 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Unix
Linux
Materiały eksploatacyjne jako
wyposażenie standardowe drukarki
Toner czarny na min. 28.000 stron A4 z 5% pokryciem
Toner żółty na min. 28.000 stron A4 z 5% pokryciem
Toner niebieski na min. 28.000 stron A4 z 5% pokryciem
Toner magenta na min. 28.000 stron A4 z 5% pokryciem
Materiały eksploatacyjne Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane
Gwarancja Minimum 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu
przeglądu urządzenia.
Wymogi dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania darmowych okresowych
przeglądów o częstotliwości co 6 miesięcy (chyba, że producent w celu
zachowania gwarancji wymaga częstszych przeglądów w takim
przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania
przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia
wielofunkcyjnego) przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania
końcowego protokołu odbioru urządzenia.
2. W ramach okresowych przeglądów o których mowa w pkt 1
Wykonawca dostarczy również za darmo i wymieni bezpłatnie
wszystkie potrzebne do eksploatacji i działania urządzenia elementy
podlegające standardowo wymianie podczas przeglądów okresowych (z
wyjątkiem tonera i papieru).
3. Koszt przeglądów okresowych, koszt wymiany wszystkich potrzebnych
do eksploatacji i działania urządzenia elementów (z wyłączeniem
tonera i papieru) oraz dojazdów jest wliczony w cenę urządzenia
wielofunkcyjnego.
Uwagi: planowane średniomiesięczne obciążenie urządzenia około 2.000
kopi i wydruków.
4
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
dotyczy to również przypadku, jeżeli jest ono wymagane dla Spółki Cywilnej lub
uczestników konsorcjum - pełnomocnictwo musi być dołączone w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na dzienniku podawczym
- informacji (parter - pok. 1) lub przesłać na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
2. Oferty należy złożyć w terminie do 24.09.2019r. do godz. 08.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 209 na drugim piętrze w dniu 24.09.2019r., o godz. 08.30.
Termin składania:2019-09-24
Miejsce i termin realizacji:Zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna
być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zawierającą jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem
itp. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
9. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez
Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z
zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje
alternatywne spowoduje nie rozpatrywanie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę.
12. Oferta powinna być szczelnie zamknięta w kopercie z napisem ,,Drukarki dla PUP" nie
otwierać przed 24.09.2019r."
Kontakt:Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.
4. Fax urzędu: (033) 8444145 wew. 3212
5. E-mail: zp@pup.oswiecim.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Pan Ireneusz Drabik, tel. (33) 8444145 wew. 1209 w zakresie procedury
Pani Agata Walter, tel. (33) 8444145 wew. 1201 w zakresie zagadnień technicznych
w godz. od 7.30 do 14.00
Kod CPV:30232110-8.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: