inwestycje.p.biznes-polska.pl
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-19
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa kalendarzy książkowych
Organizator:Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Poligrafii z siedzibą w Warszawie
Adres: ul. Podskarbińska 25A, 03-829 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:T: +48 22 667 28 41, tel.: +48 22 667 28 67
E-mail:
Opis:postępowania na zakup i dostawę kalendarzy książkowych na 2020 rok.
Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kalendarzy książkowych na 2020 rok, zwane dalej
,,Kalendarze".
2.2. Specyfikacja Kalendarzy:
2.2.1. Format kalendarium (bloku): zbliżony do B5 o wymiarach nie większych niż 170x240 mm
2.2.2. Kalendarium (blok):
a) układ: 1 dzień powszedni na 1 stronie; sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym
miesiącem terminarz miesięczny, na dole kalendarium plan całego roku,
b) kolorystyka: 2+2 zielono-granatowa (zielony Pantone 355U, granat Pantone 214011),
c) papier biały: 70g/m2 ,
d) blok szyty nićmi,
e) wycięte registry dwurzędowe drukowane w kolorach: na przemian zielony (Pantone
35511), granatowy (Pantone 214011),
f) narożniki zaokrąglone
g) narożniki dolne z perforacją,
h) bez części i dodatków informacyjnych i map.
2.2.3. Wyklejka: przednia i tylna 4+0 na papierze offsetowym 130-140 g/m2.wg. projektu
graficznego ZUS;
2.2.4. Tasiemka: z tkaniny o szerokości 6 mm (? 1 mm), w jednym kolorze do ustalenia;.
2.2.5. Oprawa:
a) wg. projektu ZUS stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Publicznego,
b) twarda z podkładem z pianki przód i tył,
c) okleina z matowego materiału co najmniej poliuretanowego, termoprzebarwialnego,
o delikatnej fakturze, imitującego np.: płótno, tkaninę typu jeans lub inną strukturę -
wybór po okazaniu próbek przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona
najwyżej,
d) kolor okleiny: granatowy Pantone 2140U, zielony Pantone 355U, szary Pantone
2162U, wybór po okazaniu próbek przez Wykonawcę, którego oferta zostanie
oceniona najwyżej,
e) nici użyte do montażu okładki w kolorze jasno-szarym lub zbliżonym,
f) narożniki zaokrąglone,
g) tłoczenie suche: przód: rok 2020 i logo ZUS, tył: strona www.,
h) tłoczenie na oprawie wykonane matrycą mosiężną.
2.3. Nakład: 4 200 sztuk.
2.4. Nie dopuszcza się przekroczenia zamawianej ilości.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Przygotowanie i składanie ofert
5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
5.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania.
5.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
anna.rola@zus.pl lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład
Ubezpieczeń Społecznych Biuro Poligrafii, ul. Podskarbińska 25A, 03-829 Warszawa do
28.08.2019r. do godz. 11;00. z dopiskiem ,,Oferta na zakup i dostawę kalendarzy na 2020 rok".
5.5. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej
z 8 znaków.
5.6. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie
rozpatrywana i brana pod uwagę przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty.
Termin składania:2019-08-28
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca zrealizuje Umowę w terminie do 22 listopada 2019 r.
Wymagania:3.1.2. Wykonawca dostarczy Kalendarze do Biura Poligrafii ZUS mieszczącego się w Warszawie
(03-829) przy ul. Podskarbińskiej 25A, w dniach roboczych Zamawiającego, tj.: od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 -
14.30., dalej zwane ,,dni robocze",
3.1.3. W terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy
w formie elektronicznej materiały niezbędne do opracowania ostatecznego projektu
Kalendarza: znak logo, folder z odpowiednim fontem, projekt graficzny wyklejki przedniej
i tylnej, projekt oprawy Kalendarza.
3.1.4. W maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania wymienionych w ust.
3.1.3. materiałów, po dokonaniu wszelkich uzgodnień, zatwierdzona zostanie ostateczna
wersja projektu Kalendarza, przy czym Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag
Zamawiającego.
3.1.5. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
okazową oprawę Kalendarza wykonaną zgodnie z ostatecznym projektem w celu akceptacji.
3.1.6. Zatwierdzenie Kalendarza do realizacji zostanie potwierdzone w formie pisemnej przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
3.1.7. Kalendarze powinny być zapakowane w pakiety zgodnie z Rozdzielnikami pakowania 1A, IB,
1C, stanowiące Załączniki nr 2 do niniejszego Zapytania Publicznego, w opakowania które
zabezpieczą Kalendarze przed zabrudzeniem, zniszczeniem, z trwale umieszczoną
informacją w formie nalepki (etykiety) zawierającej informację:
a) nazwa Wykonawcy
b) liczba Kalendarzy w opakowaniu,
c) nazwa oddziału ZUS,
d) numer Umowy.
3.1.8. Wykonawca zobowiązany jest poinformować drogą elektroniczną na adres mailowy
przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy, nie później niż na 2 (dwa)
dni robocze przed planowaną dostawą.
3.1.9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności ilościowych albo
stwierdzenia wad dostarczonych Kalendarzy w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie
ograniczającym możliwość korzystania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona
pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego. W ramach całkowitego wynagrodzenia brutto,
Wykonawca dokona dostawy uzupełniającej i/lub wymiany wadliwej ilości Kalendarzy na
nowe wolne od wad, w maksymalnym terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez
Zamawiającego zgłoszenia reklamacyjnego, co zostanie potwierdzone przez Strony.
3.1.10. Materiały i informację, o których mowa w ppkt. 3.1.3. zostaną wykorzystane przez
Wykonawcę tylko i wyłącznie do realizacji wykonania Kalendarza.
3.1.11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Kalendarzy z należytą starannością.
3.2. Warunki i zasady rozliczeń
3.2.1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją Przedmiotu Zamówienia i nie ulegnie zwiększeniu w okresie trwania Umowy.
3.2.2. Płatność wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Zamówienia, nastąpi w terminie 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Poligrafii
przy ul. Podskarbińskiej 25A w Warszawie (sekretariat) - prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury wraz z podpisanym bez zastrzeżeń przez Przedstawicieli Stron
Protokołu dostawy/ odbioru przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
3.2.3. Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą.
3.2.4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego
odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
3.3. Kary umowne i odstąpienie od umowy
3.3.1. W przypadku opóźnienia terminu określonego w ppkt. 3.1.1, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy
rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
3.3.2. W przypadku opóźnienia terminu określonego w ppkt. 3.1.9, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia brutto
za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia.
3.3.3. W przypadku opóźnienia terminu którejkolwiek z dostaw, określonej w ppkt. 3.1.1. oraz w
ppkt. 3.1.9. powyżej 10 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie
natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25%
całkowitego wynagrodzenia brutto.
3.3.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25%
wynagrodzenia brutto.
3.3.5. Każde naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem
do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację
kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku braku
takiej możliwości Zamawiający określi termin płatności w wystawionej nocie obciążeniowej,
liczony od daty jej otrzymania. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury lub brak
wpłaty za notę przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do
zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie
dochodzenia należności na drodze windykacji sądowej.
3.3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych.
3.3.7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości kary za odstąpienie od
Umowy.
3.3.8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków wynikających
z Umowy, w tym dokonać cesji wierzytelności.
5.7. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu, należy przesłać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 11;30. informację zawierającą hasło w celu
otwarcia oferty.
5.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - i podlegają niezwłocznemu zwrotowi
Oferentowi, o ile zostały złożone w formie pisemnej.
5.9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu
związania ofertą o kolejne 30 dni.
6. Przebieg postępowania
6.1 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem
terminu składania. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację
o zmianach zamieszczając ją na stronie internetowej. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili
zamieszczenia informacji na stronie internetowej.
6.2 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie
dokumentów albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia lub
uzupełnienia.
6.3 Zgodnie z zapisami pkt. 2.2.5 ppkt c) i d) Zapytania, przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej
oferty, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej przedstawi i dostarczy
Zamawiającemu próbki oklein oprawy Kalendarza w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia od Zamawiającego.
6.4 Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
6.4.1. nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu,
6.4.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny;l
6.4.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia,
6.4.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6.5 Niezwłocznie po zakończeniu postępowania na stronie internetowej zamieszcza się informację o
wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze
złożonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i
nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
6.6 Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi
przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
6.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający
może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
6.8 Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po ustaleniu szczegółowych warunków (treści)
umowy.
6.9 Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym
Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
6.10 Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem
oferty (w tym próbek okleiny) ponosi Wykonawca.
Kontakt:Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania
jest:
W zakresie formalnym:
Anna Rola,
Starszy Specjalista Wydział Planowania, Analiz i Realizacji Zakupów
T: +48 22 667 28 41
E: anna.rola@zus.pl
godziny kontaktu z Wykonawcami 7.30 -15.30 (pn.- pt.)
6.10.2. W zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Sobczak,
Główny Specjalista, Wydział Technologii i Gospodarki Drukami
tel.: +48 22 667 28 67
E: piotr.sobczak@zus.pl
godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 -16:00 (pn.- pt.)
Numer dokumentu:8000277424
Źródło: Internet i własne
Załączniki: