inwestycje.p.biznes-polska.pl
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17979023 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Zakup usług hotelowych
Organizator:Oxyline Sp. z o.o
Adres: Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. pabianicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:603966099
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup usług hotelowych w związku z udziałem firmy Oxyline w targach A+A Dusseldorf
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup usług hotelowych w związku z udziałem firmy Oxyline w targach A+A Dusseldorf
Cel zamówienia
Zakup usług hotelowych w związku z udziałem firmy Oxyline w targach A+A Dusseldorf
Przedmiot zamówienia
Zakup usługi hotelowej dla pracowników Oxyline podczas targów A+A Dusseldorf International trade fair for occupational safety and health at work 5-8 listopad 2019 wg poniższych wytycznych:
o Dotyczy: Zakwaterowania podczas targów A+A Dusseldorf International trade fair for occupational safety and health at work, które odbędą się:
Messe Düsseldorf,
Stockumer Höfe, 40474 Düsseldorf,
North Rhine-Westphalia, Niemcy
-Lokalizacja: nie dalej niż 10 km od miejsca organizacji targów (nie w linii prostej tylko samochodem).
o Termin: 03.11.2019 do 08.11.2019 (5 noclegów)
o Opis: zakwaterowanie dla trzech pracowników Oxyline, w trzech pokojach jednoosobowych lub w jednym pokoju dwuosobowym i jednym pokoju jednoosobowym
o WiFi w pokojach
o Łazienka z WC w pokoju
o Standard pokoi nie mniej niż 3 gwiazdki
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 20-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
o Oferty należy składać na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu;
o Oferty należy składać, w siedzibie Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, w dni robocze od 8:00 do 16:00 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres dotacje@oxyline.eu
Termin składania:2019-09-20
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zagraniczne Powiat: Niemcy Miejscowość: Duusseldorf
Harmonogram realizacji zamówienia
realizacja zamówienia do 3-8 listopad 2019
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty (Oferenci), którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wiedza i doświadczenie
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty (Oferenci), którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów
Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty (Oferenci), którzy posiadają potencjał techniczny do realizacji zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty (Oferenci), którzy w swojej kadrze posiadają pracowników zdolnych do realizacji zamówienia
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty (Oferenci), którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakresu oferty
Dodatkowe warunki
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych elementów. Zamawiający dopuszcza jedynie wykonanie całości zamówienia. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty (Oferenci), którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
o zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia,
o wystąpiły zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy,
o zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
ofertę należy składać na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do ogłoszenia
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium Sposób przyznawania punktów
1 KC- kryterium cenowe dla usługi hotelowej w Dusseldorf (Niemcy)
Punkty: od 0 do 100
Waga: 0,7
Sposób przyznawania punktów:
o Cena minimalna - najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert,
o Cena oferty - cena brutto w aktualnie analizowanej ofercie
o KC1 = Cena minimalna / Cena oferty x 100 pkt
2 KO - kryterium odległości dla usługi hotelowej w Dusseldorf (Niemcy)
Punkty: od 0 do 100
Waga: 0,3
Sposób przyznawania punktów:
Zamawiający będzie weryfikował odległości za pomocą narzędzia Google Maps (www.maps.google.pl), jako najkrótszą trasę od adresu określonego dla miejsca organizacji targów A+A Dusseldorf do adresu obiektu hotelowego, w którym realizowane będą usługi dla pracowników Oxyline.
o odległość minimalna - najkrótsza trasę od adresu określonego dla miejsca organizacji targów A+A Dusseldorf do adresu obiektu hotelowego, w którym realizowane będą usługi dla pracowników Oxyline,
o odległość oferty - trasę od adresu określonego dla miejsca organizacji targów A+A Dusseldorf do adresu obiektu hotelowego oferenta, w którym realizowane będą usługi dla pracowników Oxyline
o KO = odległość minimalna / odległość oferty x 100 pkt
Zamawiający dokona wyboru oferty, która zdobędzie największą ilość punktów w oparciu o kryterium ekonomiczne: KE = KC+KO
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Oxyline Sp. z o.o.
Adres
Piłsudskiego 23/
95-200 Pabianice
łódzkie , pabianicki
Numer telefonu
603966099
Fax
-
NIP
7692143818
Numer naboru
RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/18
Inne źródła finansowania
nie dotyczy
Załączniki

Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Arkadiusz Dziębowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
603966099
Kod CPV:55100000-1
Numer dokumentu:23359
Źródło: Internet i własne
Załączniki: