inwestycje.p.biznes-polska.pl
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-16
Przedmiot ogłoszenia:Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych integracyjnych dla osób niepełnosprawnych
Organizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
Adres: ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
pomorskie
zachodniopomorskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:MagdalenaŁasica-tel.692095532,JoannaMazur-tel.(15)86430-58
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Kompleksowa usługa dotycząca zorganizowaniu wyjazdowych warsztatów integracyjnych uczestników projektu ,,Bo jednak z rodziną" realizowanego w partnerstwie przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Amazonek Ziemi Staszowskiej oraz Gminą Połaniec/Ośrodkiem Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 -Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu ,,Bo jednak z rodziną" polegająca na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 dniowych (w tym 5 noclegów) warsztatów wyjazdowych integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - Amazonek - 42 osób w tym - 35 osób niepełnosprawnych - Amazonek tj. 35 kobiet wraz z 7 opiekunami - uczestników projektu pn. ,,Bo jednak z rodziną".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu "Bo jednak z rodziną"
Przedmiot zamówienia
Wykonawca zapewni zakwaterowanie uczestnikom wyjazdu w obiekcie z pełnym zapleczem gastronomicznym, sanitarnym, szkoleniowym i rekreacyjnym dla wszystkich osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (35 osób niepełnosprawnych - Amazonek wraz z 7 opiekunami) w pokojach 2, 3 -osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (w.c., prysznic lub wanna, umywalka, ręczniki, z całodobowym dostępem do ciepłej i zimnej wody)., telewizorem, czajnikiem elektrycznym i miejscem do spożywania posiłków, wyposażonych w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła, stoliki, szafki przy łóżkach, lampka nocna, TV-SAT, wi-fi. Uczestników turnusu należy usytuować w pokojach blisko siebie w jednym budynku. Obiekt musi być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z trudnościami w poruszaniu się (winda, podjazd).
Uczestników wyjazdu należy usytuować w pokojach blisko siebie, w jednym budynku. Całodzienne wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z trzech posiłków: śniadania - w formie bufetu szwedzkiego z minimum jednym daniem ciepłym, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące (kawa, herbata) i zimnych (woda mineralna i soki owocowe), sałatki warzywne; dwudaniowego obiadu (zupa, drugie danie) + deser (ciasto lub owoce) i kolacji - min: jedno danie ciepłe, pieczywo jasne i ciemne, przekąski zimne, napoje gorące (kawa, herbata) i zimnych (woda mineralna i soki owocowe), owoce, warzywa oraz minimum jednej potrawy z ryb podczas pobytu. Zapewnienie bez ograniczeń dostępu do wody mineralnej, herbaty, kawy - przez cały czas pobytu oraz suszu konferencyjnego (paluszki, ciastka) podczas zajęć.
Zabezpieczenie w dniu zakończenia wyjazdu dla każdego uczestnika wyjazdu suchego prowiantu wraz z wodą mineralną na czas podróży.
Warsztaty z psychologiem:
Celem warsztatów z psychologiem jest zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz nauki radzenia sobie ze stresem.
Dodatkowe zajęcia społeczne:
- zajęcia jogi dla początkujących dla 42 osób przez 5 dni (5 zajęć po 60 min. każde)
- zajęcia z psychologiem [po 2 godziny (1 godz.- 60 min.) przez 4 dni. Łącznie 8 godzin]
- zajęcia z animatorem [po 2 godziny(1 godz.- 60 min.) przez 3 dni. Łącznie 6 godzin]
- wieczorek taneczny - na początek i koniec pobytu
- rejs statkiem dla 42 osób (35 osób niepełnosprawnych + 7 opiekunów)
- wyjście do parku wodnego/na basen dla 42 osób z biletami wstępu
- wejście do obiektów kultury dla 35 osób niepełnosprawnych wraz z 7 opiekunami
- minimum 2 wycieczki z przewodnikiem w interesujących miejscach turystycznych, muzea, pomnikach kultury i przyrody, zabytkach architektury sakralnej i świeckiej wraz z biletami wstępu- do wyboru z kilku propozycji
- na zakończenie wyjazdu uroczysta kolacja z potrawami regionalnymi i oprawą muzyczną.
Szczegółowy opis w załączonym Ogłoszeniu.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 27-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Biuro projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, pok. B10, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów, w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godziny 14:30.
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności treści oferty oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperty muszą być oznakowane w sposób następujący:
KOPERTA WEWNĘTRZNA
aby ewentualnie złożone po terminie oferty mogły zostać zwrócone Wykonawcy.
<NAZWA OFERENTA I JEGO DOKŁADNY ADRES WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW >
Stowarzyszenie Amazonek Ziemi Staszowskiej, ul. Jana Kilińskiego 20, 28-200 Staszów
Zamówienie publiczne na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 dniowych (w tym 5 noclegów) warsztatów wyjazdowych integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - Amazonek w ramach projektu pn. ,,Bo jednak z rodziną".
Termin składania:2019-09-27
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Wszystkie miejscowości w województwie pomorskim i zachodniopomorskim położone nie dalej niż 800 m od morza
Harmonogram realizacji zamówienia
Zadaje obejmuje okres 09.10.2019 r. do 14.10.2019 r. +/- 2 dni.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 -- 2020.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na organizacji wyjazdowych warsztatów dla min. 40 osób wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna, warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy aktualną polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie odpowiedzialności obejmującej każdego z Wykonawców
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ - oryginał;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza oferty - oryginał;
3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza oferty - oryginał;
4. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego
5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
Szczegółowy opis w załączonym ogłoszeniu i SIWZ.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteriami oceny ofert jest cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia tj.:
a) Cena - 80 %
b) Doświadczenie Wykładowców w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego tj. psychologa - 20%
Suma punktów ocenianej oferty według wzoru: W = C+DW
gdzie:
W - ocena końcowa
C - liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium ,,cena"
DW- wskaźnik kryterium doświadczenie Wykonawcy - psychologa
Maksymalna ilość punktów (W), jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
Ad. a) algorytm oceny kryterium ,,cena":
C= (Cena minimalna : Cena oferty badanej)x 80 (znaczenie % kryterium ,,cena" podane w pkt.), gdzie:
Cena minimalna - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert
C- liczba punktów przyznana danej ofercie w ramach kryterium ,,cena"
Ad. b) Doświadczenie Wykładowcy - psychologa w poradnictwie psychologicznym - 20 %
DW- wskaźnik kryterium doświadczenie Wykonawcy - psychologa
Doświadczenie zawodowe w poradnictwie psychologicznym max. 20% tj. 6 m-cy - 0%, 1 rok - 5 %, 2 lata- 10%, 3 lata - 15%, 4 lub więcej - 20%
2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykluczenia
Szczegółowy opis w załączonym ogłoszeniu oraz SIWZ.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE AMAZONEK ZIEMI STASZOWSKIEJ
Adres
Jana Kilińskiego 20
28-200 Staszów
świętokrzyskie , staszowski
Numer telefonu
692095532
NIP
8661738592
Tytuł projektu
"Bo jednak z rodziną"
Numer projektu
RPSW.09.02.01-26-0091/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Łasica, Joanna Mazur
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Łasica - tel. 692095532, Joanna Mazur -tel.(15) 864 30-58
Kod CPV:55000000-0
Numer dokumentu:1206508, RPOWŚ.1/1/14/2019/MŁ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: